ÇALIŞAN ADAYI

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren www.yenimedya.com.tr web sitesi olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, Şirketimiz bünyesindeki www.yenimedya.com.tr web sitesinin “Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme” faaliyeti için “Çalışan Adayı” kişi grubuna yapılmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Limited Şirketi (Şirket) bünyesindeki www.yenimedya.com.tr web sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Unvan

Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Ltd. Şti.

Telefon Numarası

0216 339 0998

E-posta Adresi

info@yenimedya.com.tr

İnternet Adresi

www.yenimedya.com.tr

Posta Adresi

Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:26 Kadıköy / İstanbul

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

 1. Toplanan kişisel veri kategorileri:

  • Kimlik

  • İletişim

  • Mesleki Deneyim

 2. Toplanan genel nitelikli kişisel veriler:

  • Ad

  • Soyad

  • Doğum Yılı

  • E-posta Adresi

  • Telefon No

  • Şehir Bilgisi

  • CV Bilgileri

  • Çalışılmak İstenen Pozisyon Bilgisi

 3. Toplanan özel nitelikli kişisel veriler:

  • Özel Nitelikli Kişisel Veri Toplanmamaktadır

 4. Kişisel veri toplama amaçları:

VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMAÇLARI

Kimlik

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin

Planlanması, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin

Planlanması, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin

Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

 1. Kişisel veri aktarılabilecek taraflar:

VERİ KATEGORİSİ

AKTARIM AMAÇLARI

ALICI GRUPLAR

YURT DIŞINA AKTARIM

Kimlik

Bilgi Paylaşımı

İş Ortakları, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız, İşbirliği Yaptığımız Kişi ve

Kuruluşlar

Aktarılmıyor

İletişim

Bilgi paylaşımı

İş Ortakları, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız, İşbirliği Yaptığımız Kişi ve

Kuruluşlar

Aktarılmıyor

Mesleki Deneyim

Bilgi paylaşımı

İş Ortakları, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Yetkili Kamu Kurum

ve Kuruluşları,

Aktarılmıyor

Sözleşmeli Hizmet Aldığımız, İşbirliği Yaptığımız Kişi ve

Kuruluşlar

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 1. Kişisel veri toplama yöntemleri:

  • Başvuru Formu

  • Söz Konusu Kişinin Beyan Ettiği Evraklar

  • Söz Konusu Kişinin Kendi Beyanları (Yazılı ve Sözlü Beyanları)

 2. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

  • Açık Rızanın Alınması

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak ŞİRKETE iletebilirsiniz:

 1. Yazılı olarak

  • Posta Adresi: Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:26 Kadıköy / İstanbul

 1. Kep Adresi Yoluyla

 1. Noter aracılığıyla

  • Posta Adresi: Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:26 Kadıköy / İstanbul

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Açık Rıza Beyanı ve Onayı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Limited Şirketi (Şirket) tarafından aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesini, belirtilen yerlere aktarılmasını, bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onaylıyorum.

Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum